Nouveaux jeux chaque semaine !

News

August 27, 2008

G5 Entertainment to bring Supermarket Mania to iPhone

G5 Entertainment develops iPhone version of Supermarket Mania game – G5’s successful debut in PC casual games and G5’s own intellectual property. Supermarket Mania is built on G5’s proprietary Talisman game technology which supports all major mobile platforms, PC, and now iPhone, and minimizes cross-platform porting time. The management plans that the development will be completed soon and the game is planned to be released before the end of the year.

Vlad Suglobov, CEO, comments: “iPhone is a platform with huge potential and is one of the areas G5 wants to invest into – both in terms of technology, porting of our existing original products and the development of new products. In connection with further development of its games business, G5 is also looking to explore opportunities in portable consoles and downloadable games for home consoles through services like Xbox Live Arcade, PlayStation Store, and WiiWare. G5’s focus in games business area stays on smaller development cycles, digital distribution, and wider player audience.“
August 25, 2008

G5 Entertainment kommenterar investeringen i Casual Games och Business Solutions

I kallelse till extra bolagstamma den 8 september offentliggor G5 Entertainment beslutet att nyemittera 1.593.750 aktier till priset 3,90 SEK per styck, med syfte att anskaffa medel till foretaget. Intakterna kommer att anvandas till investeringar i G5:s dynamiskt vaxande affarsomraden Casual Games och Business Solutions.
 
Vd Vlad Suglobov sager: ”G5 har presterat over genomsnittet och vuxit dynamiskt, samtidigt som foretaget har gatt med vinst flera kvartal i rad. Ledningen ser unika mojligheter i G5:s affarsomraden, och vi vill bibehalla och oka foretagets nuvarande tillvaxttakt – bade organiskt och genom fusioner och forvarv. For att vi ska kunna dra nytta av mojligheterna och tillfora kapital pa de dynamiska marknader dar vi ar verksamma behover vi vara proaktiva och ha resurser att investera. Styrelsen inser att de finansiella marknaderna ar turbulenta, och ur det perspektivet ar kanske valet av tidpunkt inte perfekt, men vi tror pa att om vi agerar nu och tar vara pa mojligheterna vi star infor sa kommer det att tjana aktieagarnas intressen och i slutandan betala sig battre an om vi senarelagger eller slapper mojligheterna.”
 
Foretagets tre grundare kommer att teckna sa manga nya aktier som deras privatekonomi tillater. Personalen i foretaget kommer ocksa att teckna sig for aktier med hansyn tagen till var och ens privata ekonomi.
 
En extra bolagsstamma for G5 Entertainment kommer att hallas den 8 september 2008, vilket tidigare meddelats. Plats: Konferensrum Engelbrektsplan, Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm. Tid: Mandagen den 8 september 2008, kl. 15.00.
August 25, 2008

Kallelse till extra bolagsstämma 8 september 2008 i G5 Entertainment AB (publ)

Aktieägare i G5 Entertainment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 september 2008 klockan 15.00 i Mötesrum Engelbrektsplan, Hotell Kung Carl på Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige i Stockholm. Stämmolokalen öppnar för registrering klockan 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
 
dels      vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 2 september 2008,
 
dels    anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 4 september kl 12 under adress: G5 Entertainment AB (publ), Box 5339, 102 47 Stockholm eller per fax +46 8 545 075 49, alternativt per e-post investors@g5e.se.
 
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 4 september 2008. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering, s k rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast den 2 september 2008 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller flera justeringsmän och en protokollförare
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enl 13 kap aktiebolagslagen
7.    Stämmans avslutande
 
Punkt 6
 
Bolaget skall genomföra en nyemission om högst 1.593.750 aktier med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst  159.375 kronor. Styrelsen föreslår nu att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut som i övrigt innehåller i huvudsak följande.
 
Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid fyra (4) innehavda aktier skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 159 375 kronor genom nyemission av högst
1.593.750 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,1 kronor).

Teckningskursen skall vara 3.90 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara fredagen den 12 september 2008.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för aktieteckning med företrädesrätt, skall tilldelning i första hand ske till de personer som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av företrädesrätt, och i andra hand till de personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

Aktieteckning skall ske under perioden den 18 september 2008 – den 2 oktober 2008. Teckning av aktier med stöd av Företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Aktier som tecknas utan Företrädesrätt skall betalas kontant senast tredje bankdagen efter det att tilldelningsbeslut fattats och avräkningsnota utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2008.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.g5e.se senast fr o m den 25 augusti 2008 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2008

Styrelsen

August 15, 2008

G5 announces interim results for Q2 2008

G5 announces interim results for Q2 2008. Check investors section for more information.